Privatumo politika

  1. Ši privatumo politika nustato www.pauksciutakas.eu (toliau – Svetainė) vartotojų informacijos, įskaitant asmens duomenis, rinkimo, tvarkymo ir naudojimo principus.

2. Svetainės naudotojų duomenis tvarko MB „Traukos slėnis“, kurio buveinė yra Šeimyniškėliai, Elmos 9-oji, 23, Anykščių r. (toliau – „Cosmos Paukščių takas“).

3. Privatumo apsaugą, įskaitant Svetainės vartotojų asmens duomenų apsaugą, tvarko Cosmos Paukščių takas. Cosmos Paukščių takas deda visas pastangas, įskaitant atsargumo priemones ir vertybinius popierius, koduodamas perdavimą tarp vartotojų ir žiniatinklio serverio, taip pat užtikrindamas perdavimą tarp žiniatinklio serverio ir Cosmos Paukščių tako grynųjų pinigų sistemos naudojant tam skirtą koduotą VPN ryšį. Be to, Cosmos Paukščių takas atskiria duomenų bazės serverį nuo išorinio tinklo, kad Svetainės vartotojų perduodami asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, sugadinimo, atskleidimo ar pašalinių asmenų prieigos.

4. Svetainės naudojimas gali būti susijęs su Cosmos Paukščių taku, renkančiu vartotojų duomenis, reikalingus tinkamam visų Tinklalapio funkcijų veikimui. Visų pirma, renkama informacija apie vartotojo buvimo vietą, naudojamo įrenginio IP, vartotojo veiklą Svetainėje ir vadinamuosius slapukus.

5. Cosmos Paukščių takas nenaudoja 4 punkte nurodytų duomenų Svetainės naudotojų tapatybei nustatyti. Jei šie duomenys, atskirai arba kartu su kita informacija, leidžia nustatyti vartotojo tapatybę, jie yra traktuojami kaip asmens duomenys ir taikomi 6-16 punktuose aprašyti principai.

6. Asmens duomenys Svetainėje tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo asmenų judėjimo. tokius duomenis ir panaikinanti Direktyvą 95/46/EB (toliau – BDAR).

7. Duomenys tvarkomi vadovaujantis 6 str. 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 1 f) punktas, ty tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti teisiškai pagrįstus Cosmos Paukščių tako interesus, kurie apima Ilūziju muziejaus Tinklalapio valdymą ir informavimą per agentūrą apie Cosmos Paukščių tako vykdomą veiklą.

8. Duomenys renkami siekiant suteikti Vartotojui galimybę naudotis visomis Svetainės funkcijomis.

9. Duomenys tvarkomi tiek, kiek reikia, kad Vartotojas turėtų galimybę visapusiškai naudotis Svetaine.

10. Asmens duomenys gali būti patikėti subjektams, teikiantiems paslaugas Cosmos Paukščių tako naudai, ir atskleisti subjektams, įgaliotiems pagal teisės aktų nuostatas.

11. Kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti su savo duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti tvarkymą, taip pat reikalauti perduoti duomenis.

12. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo duomenys.

13. Vartotojas turi teisę pateikti skundą dėl Cosmos Paukščių tako priežiūros institucijai, t.y. Asmens duomenų apsaugos tarnybai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius.

14. Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau gali prireikti naudotis visomis Svetainės funkcijomis.

15. Sprendimai dėl pateiktų asmens duomenų nepriimami automatizuotu būdu.

16. Susisiekti su Cosmos Paukščių taku, įskaitant asmenį, veikiantį Cosmos Paukščių takui kaip duomenų apsaugos pareigūnui, galima raštu 1 punkte nurodytu registruotos buveinės adresu arba elektroniniu būdu el. pašto adresu info@pauksciutakas.eu

17. Paprastai norint naudotis Svetainės funkcijomis nereikia atidaryti paskyros ir prisijungti prie Svetainės.

18. Norint įsigyti bilietus į Cosmos Paukščių taką, būtina pateikti registracijos anketose nurodytus asmens duomenis.

19. Ši privatumo politika taikoma tik Svetainei. Cosmos Paukščių takas neatsako už tinklalapių, kuriuos Svetainės naudotojas įvedė per Svetainėje patalpintas nuorodas, principus ir privatumo politiką.

20. Apie bet kokius čia pateiktus pakeitimus bus pranešta Svetainės naudotojams, paskelbiant informaciją Svetainėje.